HTML

Hitel

Hitel információs oldal. Segít eligazodni a hitelek, finanszírozási lehetőségek, állami támogatások világában. Hírek, aktualitások.

Friss topikok

 • csaladterapia budapest: @TBALAZS: Egyetértek. Én is úgy vélem, hogy hosszabb távon sajnos nem zárható ki a további gyengül... (2009.03.15. 23:56) Fellélegezhetünk? - 290-et közelítette az euró
 • Hitel központ: Az alábbi honlapon is lehet találni erről még információkat. (2007.05.17. 09:00) Hitel iskola

Szocpol

2007.05.17. 10:50 hiteles

Közvetlen állami támogatások (szocpol)

Lakáscélú közvetlen állami támogatások a 12/2001.(I.31.) korm. rendelet alapján


Lakáscélú közvetlen (vissza nem térítendő) állami támogatások:

 • lakásépítési kedvezmény (szocpol),
 • fiatalok otthonteremtési támogatása.

  A közvetlen támogatások meghatározása, igénylési célok

  Közvetlen támogatások alatt a vissza nem térítendő állami támogatásokat értjük. A támogatásra való jogosultság személyi feltételeinek meglétét az állandó lakóhely szerinti jegyző igazolja. Nem támogatott személyi külföldi vagy hontalan esetében a támogatás igénybevételéhez a Gazdasági Minisztérium engedélye szükséges, azonban ha a házastársak egyike támogatott személy a közvetlen támogatás külön engedély nélkül is igénybe vehető.

  Feltételei:
  a) hitel nélkül, önállóan is igényelhetőek,
  b) e támogatásokat csak egy alkalommal lehet igénybe venni,
  c) a saját erő meglétét és felhasználását kiemelt figyelemmel kell ellenőrizni, valamint
  d) csak méltányolható lakásigény mértékének megfelelő lakás építéséhez/ vásárlásához (korlátozott esetben bővítéshez és lakáscseréhez) lehet igénybe venni.
  e) A támogatásra való jogosultságnak ill. annak mértékének megállapítását vásárlás esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötése után 120 napon belül, építés/bővítés esetén használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni.
  Aki eddig az időpontig nem élt a kedvezmény igénybevételének lehetőségével, utána már nem tarthat rá igényt!

  A közvetlen támogatásokat csak abban az esetben veheti igénybe, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs. Ebbe beleszámít a gazdasági társaságba vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, illetve az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céltól eltérően használt lakás is.

  Ez alól kivételt képez:
  a) ha olyan lakás legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van az együtt költözők tulajdonában, amit öröklés vagy, tulajdonközösség megszüntetése útján szereztek vagy
  b) a lakás lebontását az önkormányzat elrendelte vagy engedélyezte, vagy
  c) 1988. december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvezője benne lakik, vagy
  d) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező benne lakik.

  A közvetlen támogatások nyújtásának további feltétele, hogy az igénylő a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának eladási árát (csökkentve az azt terhelő és visszafizetett lakáscélú hitel összegével) az építési költség (vételár) kiegyenlítésére maradéktalanul felhasználja.

  A támogatások jogszerű felhasználásának biztosítására az építkezés időtartalmára és a használatbavételi engedély megszerzésétől, illetve az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 évre a Magyar Állam javára jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba a hitelcéllal érintett ingatlanra. A támogatást folyósító pénzintézet kérelmezi a bejegyzést.

  Amennyiben a tulajdonos 10 éven belül (fiatalok otthonteremtési támogatása esetén 5 éven belül) az érintett lakást lebontja, elidegeníti, lakáscéltól eltérő módon hasznosítja, a támogatásokat vissza kell fizetni, kivétel ez alól, ha az elidegenítésből származó bevételt lakáscélra használja fel. Ez esetben a lakás fekvése szerinti jegyző engedélyével a visszafizetési kötelezettség 1-3 évre felfüggeszthető.
  Lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény (LÉK)

  A lakásépítési kedvezmény egy vissza nem térítendő támogatás, mely az igénylő személy által eltartott és a vele közös háztartásban élő gyermekei (illetve más eltartott családtagja) után vehet igénybe lakástervei megvalósításához.

  Eltartottnak minősül...

  ... a gyermek, akkor ha
 • a 16. évet még nem töltötte be,
 • a 16. évét betöltötte 25 év alatti és oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a
 • a 16. évét már betöltötte, de testi, vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességében min. 67%-ban korlátozott (ez az állapot legalább egy éve tart, vagy egy éven belül előreláthatóan nem szűnik meg,
  ... a kereső tevékenységet nem folytató házastárs (élettárs), ha
 • a munkaképességét min. 67%-ban elvesztette, vagy
 • a nyugdíjkorhatárt elérte, vagy
 • a háztartásban legalább két olyan gyermeket gondoz, aki után - koruk miatt - családi pótlék jár, vagy egy állandó ápolásra szoruló fogyatékos gyermeket gondoz, vagy
 • az építtető (vásárló) vagy házastársa a saját közeli hozzátartozóját (szülő, testvér, nagyszülő) gondozza, aki munkaképességében min. 67%-ban korlátozott.
  ... az építtető (vásárló) vagy házastársa (élettársa) közeli hozzátartozója, ha
 • munkaképességét min. 67%-ban elvesztette, vagy
  a nyugdíjkorhatárt elérte. Nem minősül eltartottnak a GYES-en, GYED-en lévő házastárs (élettárs)!

  Az eltartottakat akkor lehet figyelembe venni, ha az építtetővel (vásárlóval) legalább egy éve közös háztartásban élnek, és havi rendszeres keresetük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, illetve házastárs, szülők, nagyszülők esetén kettejük együttes jövedelme nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, valamint az építtetővel (vásárlóval) az új lakásba együtt költöznek. A kedvezmény az építtetőt az általa eltartottak után akkor is megilleti, ha az eltartott(ak) maguk is építtetők, de a tulajdoni hányaduk együttesen az 50%-ot nem haladja meg.

  A lakásépítési kedvezmény mértéke:

  Ha új lakást épít vagy újonnan épített lakást vásárol,


  - első gyermek után 900.000 Ft,
  - második gyermek után 1.500.000 Ft,
  - harmadik gyermek után 1.400.000 Ft,
  - negyedik gyermek után 800.000 Ft
  - minden további gyermek után gyermekenként 200.000 Ft.
  - minden más eltartott családtag esetén 30.000 Ft
  Nem tartozik bele ebbe a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér beépítése.
  Fontos, hogy az építőnek illetve az eladónak számlaképesnek kell lennie.

  Használt lakás vásárlása esetén a fenti támogatások 50%-a igényelhető, ha


  a) 3 vagy több gyermeket tart el, több mint két éve már tulajdonában lévő lakást értékesít és helyette - legalább komfortos - lakást vásárol, melynek nagyobb a hasznos alapterülete és a szobaszáma legalább eggyel több.
  b) További feltétel, hogy az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50% arányú tulajdonában álljon, és az értékesített lakás eladási árának a 12/2001. (I.31.) Korm.rendeletben foglaltakkal csökkentett összegét a vásárlásra fordítsák.

  Szintén 50% igényelhető bővítésre a legalább 50% -ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakás esetén, ha a) az legalább egy lakószobával való bővítést jelent az épület alapterületének növelésével, és az építési engedély kiállításának dátuma 1999. január 1-je utáni.
  b) Ha kettő vagy több gyermeket tart el, a kedvezményt az új lakás építésének nem minősülő tetőtér beépítéséhez és emeletráépítéshez is igénybe veheti.A kedvezmény összege az építési költség, eladási ár, saját beruházású lakásépítés esetén számlákkal igazolt tényleges pénzkiadások maximum 65%-a lehet.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (pl. garázs stb.) jutó költségek nem vehető figyelembe.

Új lakás vásárlásakor / építésekor, a gyermektelen fiatal házaspár (egyikük sem töltötte be a kölcsön/adásvételi szerződés megkötésekor a 40. évet) egy, illetőleg két születendő gyermek, az egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén kérheti a kedvezmény kölcsönként történő megelőlegezését.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő (egyben megelőlegezés időtartalma) egy gyermek vállalása estén 4 év, kettő gyermek vállalásakor 8 év, mely időtartam alatt, de legfeljebb az erre vonatkozó határidő lejártáig, az igénylő házaspárt fizetési kötelezettség nem terheli. A vállalt gyermekek megszületésére vonatkozó határidő lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől, építés esetén a használatba vételi engedély kiadásától kell számítani. Amennyiben az igénylő házaspár gyermekvállalását nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső részét, valamint a türelmi idő alatt az Állam által megfizetett díjakat köteles, a kiegészítő kamattámogatású kölcsönnél írt feltételekkel (kamat, futamidő) visszafizetni.

A kedvezmény utóbb született gyermekek esetén is igénybe vehető. A házaspár a támogatás összegét az új lakás építésére vagy újonnan épített lakás megvásárlása felvett kölcsön törlesztésére fordíthatja. Amennyiben a kedvezményt az utóbb született gyermek után a fent meghatározott határidőn belül igényli, a kedvezmény az építési költség / vételár megfizetésére is felhasználható.

Fiatalok otthonteremtési támogatása (FOT)

Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek a használt lakás vásárláshoz szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.

Az igénylő tulajdonában nem lehet lakóingatlan!

A fiatalok otthonteremtési támogatás esetén a folyósítását követő egy éven belül be kell mutatni:

a) illetékhivatal által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozatot, és
b) a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, mely igazolja, hogy a támogatással vásárolt ingatlan a lakóhelye. A kedvezmény mértéke azonos a bővítéshez igényelhető összeggel.

Ezen támogatási összeg nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár: 80%-át.

Támogatást igényelhetnek a támogatást korábban született gyermek után igénybevevők a később született gyermek(ek) után is, abban az esetben, ha kölcsönszerződéssel rendelkeznek. Az igénybe vett támogatást csak a még fennálló kölcsön tőketörlesztésére lehet fordítani.
Forrás:Budapesti hitel központ

Szocpol, hitel 

Címkék: bank hitel lakáshitel szocpol jelzáloghitel banki hitel hitelek hitelügyintézés hitelközvetítés